top of page

Zapisz się, aby być na czasie!

Dziękujemy!

Pozwolenie C w Szwajcarii po 5 latach


szwajcarskie flagi na tle gór

 

Czym jest pozwolenie C dla obcokrajowców ?


Szwajcarskie zezwolenie C jest odpowiednikiem szwajcarskiego stałego pobytu, umożliwiając obywatelowi spoza Szwajcarii pracę i mieszkanie w Szwajcarii bez żadnych ograniczeń. Posiadacz zezwolenia C nie potrzebuje zezwolenia na zmianę zatrudnienia ani na samodzielną pracę. Dodatkowo zezwolenie C nie ogranicza zatrudnienia do konkretnego kantonu.


Wady i zalety posiadania pozwolenia C


Posiadanie zezwolenia na osiedlenie się typu C w Szwajcarii ma wiele zalet i, ale tez kilka wad, jednak warto zrozumieć zarówno korzyści, jak i ewentualne ograniczenia, zanim podejmie się decyzję o staraniu się o to zezwolenie. Oto kilka głównych wad i zalet:


Zalety posiadania zezwolenia typu C w porównaniu do zezwolenia typu B:


Długoterminowa Stabilność: Posiadanie zezwolenia typu C oznacza długoterminową stabilność prawnego pobytu w Szwajcarii, podczas gdy zezwolenie typu B może wymagać częstszych odnowień, co wiąże się z niepewnością co do przyszłości. Jest to zezwolenie na osiedlenie się, co oznacza, że nie jest ono podległe okresowym odnowieniom ani ograniczeniom czasowym. Ewentualne przedłużenie w razie otrzymania przedwczesnego pozwolenia wiąże się z wykazaniem braku zadłużenia oraz dostarczenie zaświadczenia o niekaralności, a także potwierdzenie, że nie korzysta się z żadnych świadczeń socjalnych.

Mniejsze Ograniczenia w Zatrudnieniu: Posiadacze zezwolenia typu C mają większą swobodę wyboru miejsca pracy, nie są ograniczeni do konkretnego kantonu ani pracodawcy, jak to może być w przypadku zezwolenia typu B dla obcokrajowców spoza UE/EFTA.  Zaświadczenie o zatrudnieniu nie jest już wymagane przy ewentualnej prośbie odnowienia.

Łatwiejszy Dostęp do Własności i Broni: Osoby posiadające zezwolenie typu C mogą swobodnie nabywać nieruchomości oraz uzyskiwać pozwolenia na broń bez konieczności uzyskania zezwolenia od kraju pochodzenia, co jest wymagane dla posiadaczy zezwoleń typu B.

Możliwość Naturalizacji: Posiadacze zezwolenia typu C mogą ubiegać się o naturalizację po 10 latach pobytu w Szwajcarii, co oznacza długoterminową przynależność do społeczności szwajcarskiej.


Wady posiadania pozwolenia C w porównaniu do pozwolenia B:


Większe Odpowiedzialności i Ograniczenia: Posiadacze zezwolenia typu C mają obowiązek integracji w społeczności lokalnej oraz są bardziej poddani kontroli władz, co może skutkować utratą zezwolenia w przypadku braku spełnienia określonych wymagań.

Wymóg Regularnej Składki na Wojsko: Posiadacze zezwolenia typu C muszą regularnie opłacać określone podatki na cele wojskowe, co nie dotyczy posiadaczy zezwoleń typu B.

Obowiązkowa Składka Podatkowa i Zgłaszanie Danych: Posiadacze zezwolenia typu C muszą corocznie składać pełną deklarację podatkową, niezależnie od osiąganego dochodu, co wiąże się z większymi formalnościami administracyjnymi niż w przypadku zezwolenia typu B. *W przypadku permitu B deklaracja podatkowa jest dobrowolna do momentu, aż nie przekraczamy progu podatkowego (kanton Zurych: od 120 tysięcy rocznie, lub posiadanie oszczędności na poziomie 70 tysięcy CHF).

Ryzyko Unieważnienia Zezwolenia: Istnieje ryzyko, że władze mogą unieważnić lub obniżyć zezwolenie typu C do zezwolenia typu B w przypadku niespełnienia określonych wymagań integracyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o znajomość języka lokalnego.

Podsumowując, posiadanie zezwolenia typu C w porównaniu do zezwolenia typu B wiąże się z większą stabilnością i pewnością przyszłości, ale także z większymi wymaganiami i ograniczeniami, które należy brać pod uwagę przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o ten status rezydenta w Szwajcarii.Najważniejszym punktem, od którego należy zacząć, jest napisanie we wniosku o pozwolenie C po 5 latach, że składamy prośbę o "vorzeitige C Bewilligung". Termin "vorzeitige Permit C" w Szwajcarii oznacza "wcześniejsze zezwolenie na osiedlenie się typu C". Jest to sytuacja, w której cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na osiedlenie się typu C przed upływem standardowego okresu wymaganego do uzyskania tego rodzaju zezwolenia. Na ogół zezwolenie typu C jest przyznawane Polakom po dziesięciu latach legalnego i nieprzerwanego pobytu w Szwajcarii, jednak w niektórych okolicznościach można otrzymać to zezwolenie wcześniej, na przykład ze względu na szczególne okoliczności, jak znaczące wkłady w społeczeństwo, korzyści dla gospodarki czy innych uzasadnionych powodów. Przyznanie "vorzeitige Permit C" jest zazwyczaj uzależnione od indywidualnej oceny każdego przypadku przez władze migracyjne.


Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia typu C:

Zaświadczenie o niekaralności: Strafregisterauszug (wydawany przez Urząd Migracyjny).

Aktualny szczegółowy wykaz egzekucji komorniczych: Betreibungsregisterauszug z ostatnich trzech lat z miejscowości zamieszkania w oryginale, wraz z szczegółowym wykresem z rejestru straconych należności. UWAGA: Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli osoba zamieszkiwała w kilku różnych gminach w ciągu ostatnich pięciu lat, sachbearbeiter (pracownik ds. spraw) naszej sprawy może zażądać od nas kilku zaświadczeń, nawet sięgających pięć lat wstecz.

Dowód kontynuacji zatrudnienia: Potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o zezwolenie była zatrudniona przez całe pięć lat pobytu w Szwajcarii.

Certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego: Potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o zezwolenie posiada umiejętności językowe na poziomie B1 (mówienie, słuchanie) i A1 (pisanie, czytanie) w języku niemieckim, wydane przez certyfikowane instytucje egzaminacyjne (np. telc, Goethe, ÖSD, SDS, TestDaF, KDE lub fide). UWAGA: Koszty egzaminów mogą sięgać jednorazowo nawet do 300-400 CHF.

Dowód braku korzystania z pomocy socjalnej: Potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o zezwolenie nie korzystała z pomocy socjalnej przez cały okres pobytu w Szwajcarii.

Dodatkowe wymagania dla emerytów i rencistów: Emeryci i renciści, którzy uzyskali zgodę na pobyt bez wykonywania pracy, muszą udokumentować, że nie korzystali z pomocy socjalnej przez cały okres pobytu.

Dokumenty dodatkowe dla małżonków: Jeśli osoba ubiegająca się o zezwolenie jest małżeństwem, a tylko jeden z małżonków składa wniosek o przedwczesne uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się, drugi małżonek musi dostarczyć certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie A1 oraz aktualny wykaz egzekucji komorniczych z ostatnich trzech lat z miejsca zamieszkania oraz potwierdzenie braku korzystania z pomocy socjalnej.


Podsumowanie


Wszystkie wymagane dokumenty do ubiegania się o pozwolenie C w Szwajcarii można zazwyczaj zdobyć w większości online, na poziomie własnej gminy. Istnieje możliwość złożenia prośby o wydanie nowego zezwolenia (po 5-letnim okresie zezwolenia typu B) poprzez otrzymanie powiadomienia pocztą na około 2 miesiące przed wygaśnięciem aktualnego pozwolenia. To daje wystarczająco czasu na odnowienie pozwolenia i złożenie wniosku o zezwolenie typu C maksymalnie do 2 tygodni przed jego wygaśnięciem.

Jeszcze jedno ważne przypomnienie: jeśli posiadasz "stary" papierowy dokument zezwolenia, pamiętaj, żeby do okresu przygotowań doliczyć także czas oczekiwania na otrzymanie terminu na zdjęcie dokumentu w urzędzie migracyjnym po złożeniu wniosku w swojej gminie. Czasami oczekiwanie na ustalenie terminu na zdjęcie dokumentu może również wymagać dodatkowego czasu, który należy uwzględnić w planowaniu procesu odnowienia zezwolenia typu C. Dlatego warto być przygotowanym na ewentualne opóźnienia i zacząć procedurę odnowienia z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ważne jest zauważenie, że niektóre dokumenty mają określony okres ważności. Dlatego nasza rada to najpierw zdać egzamin językowy i od razu ubiegać się o pozostałe dokumenty. Czasami oczekiwanie na certyfikat z egzaminu językowego oraz zorganizowanie pozostałych dokumentów może wymagać znacznej rezerwy czasu, dlatego warto zacząć proces starania się o zezwolenie typu C odpowiednio wcześnie.


Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas!
bottom of page